Trước khi tẩy nốt ruồi bằng Ánh sáng

Trước khi tẩy nốt ruồi bằng ánh sáng

Trước khi tẩy nốt ruồi

Kết quả sau khi tẩy nốt ruồi bằng ánh sáng